wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:helsingborg.m.smh

Helsingborg (M) sjömanshus

Översikt

Historik

1862-
bildas Helsingborgs sjömanshus.
1938-06-17
beslutar Kungl. Maj:t att 17 Sjömanshus skulle indragas från och med 1 juli 1939.
  • Kommerskollegium förordnade i detta sammanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen.
  • Bl.a. flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Falkenberg till sjömanshuset i Halmstad.
1957-
avgav 1946 års sjömanskommitté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning, vilken trädde i kraft 1961-07-01.
  • Genom förordningen upphävdes kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömans på- och avmönstring m m och förordningen den 22 maj 1925 (nr 263) angående vissa villkor beträffande hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet för vinnande av anställning å fartyg i viss fart m.m.; dock skulle bestämmelserna i 19, 20 och 24 )) 1939 års kungörelse gälla till dess Kungl. Maj:t annat förordnade.
  • Med avseende på förvaltningen av sjömanshusen tillhörande särskilda kassor och fonder skulle de uppgifter som enligt 1939 års kungörelse ankommit på sjömanshusdirektionen övertagas av för ändamålet särskild inrättad stiftelse.
  • Sjöfartstyrelsen hade att meddela erforderliga föreskrifter angående medelförvaltningen och kontrollen däröver.
1946-
I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet, att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Men de efter 1961 års omorganisation kvarvarande sjömanshusen och tillkomna mönstringsförrättarna måste betraktas som statliga inrättningar och funktionärer och är därmed underkastade de bestämmelser i den nya arkivstadgan av år 1961.
  • Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 bl.a. avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Halmstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg och att arkivalierna vid sjömanshuset i Kristianstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg.
1969-
förordnar Kungl. Maj:t om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop 1969: 138, S U 161, rskr 352; regleringsbrev 1969-12-05).
  • Vid utgången av detta år då sjömanshusen lades ned återstod endast 16 st. däribland sjömanshuset i Helsingborg. Ett register över båtar som tillhör serie E III a, sjömansrullor, finns i den manuellt förda förteckningen.

Övrigt

Sjömanshus

1862-
DIaa
1876-
DIab
1872-
DIac
1871-
DIad
1862-
DIba
1871-
DId
1933-
DIh
1871-
DII
1866-
DIV
1870-
DXX
1868-
EIIIa
1869-
EIIIb
1890-
EIIIc
1922-
EVIII
1871-
EX
1867-
EXII
arkiv/helsingborg.m.smh.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1