wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:caroli.m.ksn

Caroli (M) kyrksocken

Översikt

Historik

1683-
bildas församlingen genom en utbrytning ur Sankt Petri församling.
Till en början var församlingsmedlemmarna tyskar eller personer av tysk härkomst. Men det tyska inslaget minskade så väsentligt att församlingen vid 1700-talets slut huvudsakligen bestod av infödda svenskar.
Till en början fanns inga bestämda gränser mellan Caroli tyska och Sankt Petri församlingar. Oberoende av var man bodde inom staden och på dess ägor kunde invånarna tillhöra vilken som helst av de båda församlingarna.
1812-
18 mars förordnades genom konsistorieutslag om gränserna mellan de båda församlingarna jämte därtill andra hörande frågor. Då fastställdes att Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden samt Studentgatan i nya staden skulle utgöra gräns mellan Malmö Sankt Petri och Malmö Caroli församlingar. I förstäderna, vartill räknades allt stadens område utanför kanalen, utgjordes gränsen mellan församlingarna av Södra Förstadsgatan från nya bron vid Gustav Adolfs torg och Södra vägen förbi det s.k. Blåkulla, så att allt väster om nämnda gata och väg fördes till Malmö Caroli. Vidare stadgades i brevet att stadens invånare under hela sin livstid skulle förbli vid den församling de tillhörde vid året för gränsregleringen.
1813-
var namnet Malmö tyska församling eller Caroli församling.
1884-05-01
utbryts Malmö Sankt Pauli församling.
1949-
uppgår församlingen i Malmö Sankt Petri (området väster om Östra Förstadsgatan),
uppgår församlingen i Malmö Sankt Pauli (området mellan Östra Förstadsgatan och Flintgatan) samt nybildade Kirseberg (området öster om Flintgatan).

Övrigt

Namn 1683-1813 Malmö Tyska el Caroli, 1813-1948 Malmö Karoli. 1884 utbröts Malmö S:t Pauli. 1949 uppgått i Malmö S:t Petri (och nybildade Kirseberg).

På 1600-talet bodde många tyskar i Malmö. För att delta i gudstjänst åkte de över sundet till tyska kyrkor i Köpenhamn. Efter Roskildefreden 1658 blev det omöjligt. Malmötyskarna bestämde sig då för att bygga en egen kyrka i Malmö. Kyrkan byggdes sedan Karl XI gett tillstånd att bilda en egen tysk församling. Den 1 oktober 1693 invigde man en tysk kyrka vid namn Caroli kyrka. Den låg i Carolikvarteren vid nuvarande Caroli City. Miljön har dock förändrats avsevärt sedan dess, då medeltida gator som gått nära kyrkan försvann under 1970-talet. Fram till 1778 hölls gudstjänsterna enbart på tyska. Efter 1831 hölls alla gudstjänsterna på svenska.

Caroli församling inom Svenska kyrkan upphörde 1949. Det var tal om att kyrkan skulle bli frikyrka eller att den skulle utnyttjas som bostadshus. Beslutet blev att kyrkan skulle få finnas kvar. En förening vid namn Caroli kyrkas vänner fick sköta kyrkan. 2000-2009 hyrdes kyrkan ut till Musikhögskolan i Malmö, som höll konserter i lokalen.

Plats

består av

  • Förstaden S
  • Förstaden Ö
plats/caroli.m.ksn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-28 10:30 av Björn