wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:bitterna.r.fs

Bitterna (R) församling

Översikt

Historik

1817-
bildas Bitterna församling uppkom genom sammanslagning av Västerbitterna och Österbitterna församlingar.
  • Bitterna är moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings pastorat.
1962-
moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedums, Elings och Södra Lundby församling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

Domkapitel: Skara

Häradsrätt

Övrigt

Sedan Österbitterna kyrka år 1781 nedbrunnit, delades socknen i kyrkligt hänseende på följande sätt: till Västerbitterna kyrka fördes gårdarna Kroken, Skatteg., Per Jonsg., Måns Olofsg., Ravelsg., Stommen, Kyrketorp, Tolag., Myreberg, Ramnö och Bjurdam, medan stolrum och gravplatser i Vedums kyrka bereddes åborna från Tubbetorp, Åkatorp, Åsa, Damsholmen, Damsåsen, Haråsen, Ölstorp, Ringstad. Nolg., Storegården, samt en hemmansdel av Per Jonsg. I februari 1787 ingingo Österbitterna sockenmän till k mt med en begäran om att få reparera och iståndsätta sin avbrända kyrka. K mt kunde dock ej bifalla denna önskan utan föreslog att Österbitterna skulle förena sig antingen med Västerbitterna eller Vedum, vilketdera sockenborna helst önskade. Handlingarna gingo därpå till Skara domkapitel, som förordnade kyrkoherden i Grolanda Anders Lidmark att hålla en stämma med Österbitterna sockenbor i Västerbitterna kyrka, varvid de skulle få framlägga sina önskningar. En sådan stämma hölls också den 20 maj 1787, men något beslut kunde ej fattas. Några dagar efter samma stämma ingingo emellertid Österbitterna sockenmän till Lidmark med en skrivelse, vari de förklarade sig villiga att fortfara med den förutvarande uppdelningen mellan Västerbitterna och Vedum. Skrivelsen gick till domkapitlet, som fastställde densamma. Vid en prostvisitation år 1817 blev frågan definitivt avgjord och beslut fattades, att Österbitterna skulle förenas med Västerbitterna om gemensam kyrka.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1818-
AI
1898-
AIIa
1873-
AIII
1838-
B
1792-
C
1895-
DI
1747-
E
1792-
F
1839-
GI
1818-
HII
1808-
KI
1863-
KII
1863-
KIII
1808-
LI
arkiv/bitterna.r.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1