wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:se:pommeranica

Pommeranica (Svenska Pommern) *

Översikt

Historik

Övrigt

Alltifrån 1600-talet ha, såsom framgår av riksarkivets äldre förteckningar, till kungl. kansliet inkomna handlingar från och rörande Pommern (skrivelser, kommissionsakter etc.) sammanförts under rubriken ”Pomerske acter” eller ”Pomeranica”, före slottsbranden 1697 såsom underavdelningar av de olika regenternas handlingar, efteråt såsom en sammanhängande avdelning. Det skick, vari samlingen befann sig före det nu avslutade detaljordningsarbetet, härrörde från 1880-talet, då arkivarien E.W. Bergman fördelade, buntade och numrerade den samt däröver upprättade en förteckning (daterad 1885).

Samlingens innehåll utgöres med avseende på handlingarnas ursprung förnämligast av två beståndsdelar: till Kungl. Maj:t inkomna skrivelser från myndigheter, ämbetsmän, korporationer och enskilda personer i Pommern samt pommerska kommissioners handlingar.

Av pommerska myndigheters och ämbetsmäns arkiv finnas däremot i riksarkivet endast ytterst obetydliga fragment, mestadels dit överlämnade från enskilda personer. Tydligen ha fördragsbestämmelserna (2/1 1720; §11, 7/6 1815: §14) beträffande arkivens utlämnande till landets nya härskare tillämpats vida mera konsekvent *) än som skett vid avträdandet av de livländska och bremiska provinserna, av vilkas lokala förvaltningsarkiv riksarkivets samlingar Livonica och Bremensia ju innehålla några smärre partier. Den pommerska regeringens m.fl. förvaltningsmyndigheters arkiv äro att söka i Stettins Staatsarchiv, där - frånsett vissa särskilda samlingar - huvudmassan av arkivalierna från den svenska tiden till 1720 tillhör avdelningen ”Schwedishes Archiv”, åren 1720-1815 avdelningen ”Schwedishe Regiering zu Stralsund: Landessachen”.**)

Samlingen Pommeranica innehåller emellertid vidare en avdelning ”Handlingar” av mycket skiftande natur. Där finnas bl.a. strödda avskrifter av handlingar, sannolikt till stor del löskomna bilagor till inkomna skrivelser till Kungl. Maj:t. I några fall kan man igenkänna kanslikollegii akter, (varom då på vederbörande ställen anmärkning gjorts i denna förteckning.) I ganska stort antal förekomma vidare kammarkollegii akter, förmodligen tillhörande de ”handlingar från likvidationskommissionens, reduktionskommissionens m.fl. kommissioners arkiv jämte andra rörande de transbaltiska provinserna”, vilka enligt anteckning i riksarkivets accessionskatalog 31/1 1880 mottogos från kammarkollegium och införlivades med riksarkivet, att där ”fördelas dels på kommissioner, dels på Acta Hist., Livonica, Pommeranica, Bremensia, Wismarica m.fl. samlingar”. Om en gång kammararkivet skall underkastas en rationell rekonstruktion, böra givetvis dessa handlingar återföras dit; till underlättande av den genomgång av avd. Handlingar, som för detta ändamål blir nödvändig, har i förteckningen - dock utan tanke på fullständighet - anteckning gjorts beträffande akter, vilkas härkomst från kammarkollegium synes tidlig.

Med Pommeranica ha däremot icke införlivats de i senare tid skedda leveranserna från kammarkollegium: den stora 1895 överlämnade samlingen av räkenskaper rörande de transbaltiska provinserna (varöver särskild förteckning finnes) samt den (hittills endast grovordnade) 1898 överlämnade samlingen av räkenskaper och andra handlingar; från den sistnämnda ha dock uttagits och till avd. Kommissioners handlingar överflyttats några buntar ang. en i denna avdelning redan förut representerad kommission, varvid anteckning om förfarandet gjorts i denna förteckning.

Vid detaljordnandet av Pommeranica överfördes till andra delar av riksarkivet - jämte vissa enstaka handlingar - helt eller delvis några volymer; beträffande dessa gjordes anteckning om överflyttningen i den Bergmanska förteckningen.

Slutligen bör påpekas tillvaron av ett par såsom bihang till Pommeranica uppställda särskilda samlingar, vilka icke äro upptagna i denna förteckning. Den som är Gadebuschska samlingen: kanslirådet T.H. Gadebuschs (död 1804) bibliotek (en mycket rikhaltig samling litteratur rörande Pommern) samt av honom sammanförda handlingar i original och avskrift. Samlingen inlöstes av staten 1805 och överlämnades till riksarkivet (jfr skrivelser från Gadebuschs döttrar i Pomm.: Skrivelser till Kungl. Maj:t från diverse personer; utrikesexpeditionens protokoll 1805 13/2, 8/5, 14/5; dess registratur 1805 14/5; skrivelse till arkivsekreteraren från hovkanslern Zibet; 1805 27/5; se ock nedan sid. 153). En katalog i två folioband tillhör samlingen. Ang. Gadebuschska samlingen se en särskild p.m. av undertecknad, i sammandrag tryckt i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1916. - Det andra bihanget av Schröerska samlingen: arkivarien och hovrådet G. v. Schröers (1600-talet) koncept, mottagna brev samt strödda anteckningar och handlingar. Samlingen, som delvis endast är grovordnad, var i den Bergmanska Pommeranica-förteckningen upptagen under n:is 409-440, varjämte nu därmed förenats nr 386 (ang. saken mot hovrådet J. Stypman 1668 f.). När och hur de Schröerska papperna kommit till riksarkivet, kan - åtminstone f.n. ej fastställas. Det enda man vet är, att år 1704 av kanslikollegium infordrades och av direktören B. v. Schröer till riksarkivet överlämnades en del ”publique acter och handlingar”, som hans fader G. v. Schröer lämnat efter sig (jfr riksarkivets koncept 1704 6/4, kanslikollegiii protokoll 22/4, 6/5, aktuarien O. Benzelius memorial till kanslikollegium, pres. 26/4, i Riksarkivets ämbetsarkiv. Handl. ang. arkivets styrelse etc.; kanslikollegii registratur 30/4: skrivelse till landshövdingen i Södermanlands län H. Clerck; dennes skrivelse till kanslikollegium 5/5; förteckning på de avlämnade handlingarna 1/6, bland riksarkivets leveransförteckningar jämte B. v. Schröers brev till Benzelius 9/4 1704; sammastädes. Leveransförteckningar Kungl. Maj:ts kansli. Utrikesärenden /konv. beskickningsarkiv/); dessa handlingar angingo emellertid, såsom framgår av leveransförteckningen, med vissa undantag - vilka delvis kunnat identifieras i samlingen Pommeranica - fredsförhandlingarna i Oliva 1660 och motsvara alltså icke den här ifrågavarande samlingen. De uttogos ur en koffert och en låda, innehållande G. v. Schröers ”skrifter och handlingar”; hur man förfor med återstoden framgår ej f.n. av tillgängliga uppgifter.

arkiv

1 Pommeranica

1500-1816
I 1)
1642-1670
II 2)
1642-1810
III 3)
1560-1813
IV

1) till Kungl. Maj:t inkomna skrivelser från myndigheter, ämbetsmän, korporationer och enskilda personer i Pommern
2) Pommerska myndigheters och ämbetsmäns handlingar
3) Kommissioners handlingar och skrivelser
arkiv/se/pommeranica.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1