wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:halmstad.n.smh

Halmstad (N) sjömanshus

Översikt

Historik

1790-1961
1. Sjömanshusets i Halmstad arkiv
1790-
tillkom sjömanshuset i Halmstad. Enligt Kungl. Maj:ts och rikets Commerce Collegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Halmstad att omfatta följande distrikt: Städerna Halmstad och Laholm, jämte Höks, Tönnersjö och Halmstads härader samt Eftra socken i Årstads härad av Hallands län, Sunnerbo härad av Kronobergs län, även som Västbo och Östbo härader av Jönköpings län.

Övrigt

Kungl. Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Däribland fanns sjömanshuset i Falkenberg vars distrikt fr.o.m. detta datum kom att tillhöra sjömanshuset i Halmstad. Med vissa, i skrivelser till sjömanshusen, angivna undantag flyttades arkivalierna från sjömanshuset i Falkenberg till sjömanshuset i Halmstad efter utgången av juni 1939. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommutté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning, vilken trädde i kraft den 1-7 samma år. Genom förordningen upphävdes kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m. och förordningen den 22 maj 1925 (nr 263) angående vissa villkor beträffande hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet för vinnande av anställning å fartyg i viss fart m.m; dock skulle bestämmelserna i 19, 20 och 24 )) 1939 års kungörelse gälla till dess Kungl. Maj:t annat förordnade. Med avseende på förvaltningen av sjömanshusen tillhörande särskilda kassor och fonder skulle de uppgifter som enligt 1939 års kungörelse ankommit på sjömanshusdirektionen övertagas av för ändamålet särskild inrättad stiftelse. Sjöfartsstyrelsen hade att meddela erforderliga föreskrifter angående medelförvaltningen och kontrollen däröver. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet, att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Arkiven i de år 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl. Sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 bl. a. avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Halmstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg.

Register över fartyg finns i den manuella förda förteckningen.

Sjömanshus

1915-
BIIc
1807-
DIa
1815-
DIb
1830-
DId
1792-
DIIa
1859-
EIIIa
1883-
EIIIb
1888-
EX
arkiv/halmstad.n.smh.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1