wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:göteborg.o.enfs

Göteborgs engelska (O) församling

Översikt

Göteborgs engelska församling
Saint Andrew's Church, Göteborg (icke territoriell)

Plats: Göteborg (O) stad
Källa 1: SE/GLA/10584, sources/1665
Källa 2: SE/GLA/19105, sources/1161
Alias: Andrew S:t, Engelska kyrkan, British Factory, British poorbox,

Historik

1698-2006
1. British Factory`s arkiv - GLA/B0017:1
1774-1996
2. Engelska församlingens arkiv - GLA/B0017:2
British Factory and Poorbox
-1691
fanns i Göteborg en Engelsk reformert församling
1699-03-01
bildas en förening, kallad British Poorbox, bildad av brittiska medborgare i Göteborg. Föreningen hade till uppgift att ”… inbördes stödja varandra och utöva välgörenhet samt lämna bistånd åt landsmän , vilka av en eller annan orsak vore i behov av hjälp.” Deras verksamhet utvecklade sig mer och mer till att upprätthålla den engelska gudstjänsten samt förvaltning av befintliga donationsfonder. Medlemmarna av British Poorbox ansågs utgöra församlingens kyrkoråd. 1926 antogs stadgarna för ”Engelska församlingen i Göteborg”, vilka därmed fastställde det inbördes förhållandet mellan British Poorbox och församlingen.
Församling
1741-
fick församlingen religionsfrihet och därmed rätt att bygga en kyrka.
1747-
bildas församlingen sedan svenska myndigheter 1741 tillåtit offentliga anglikanska gudstjänster.
1747-1873
Officiell folkbokföring
1759-
uppför församlingen till ”kyrka och wåningsrum” i ett trevåningshus vid Östra Hamngatan 19, senare kallat det Hallska huset (efter John Hall den äldre). Engelska präster var anställda fram till 1785 varefter gudstjänster fram till 1822 förrättades av präster som tillfälligt befann sig i staden. Först därefter fick församlingen en egen pastor.
1855-1857
uppförs Saint Andrew's kyrka efter ritningar av major Adolf Wilhelm Edelsvärd, och bekostades till hälften genom frivilliga bidrag från församlingsmedlemmar och till den andra hälften av den engelska staten. Den första stenen i grunden lades av industrimannen Robert Dickson den 19 juni 1855, och kyrkan invigdes 30 november 1857.
  • Kyrkan har fasad i gult tegel, med fönster och portal av sandsten. Den är byggd i den nygotiska stil som Edelswärd var en stor anhängare av, med fialer, spetsgafflar och strävpelare. Den är 24 meter lång och 10,5 meter bred. Fem målade fönster i kyrkans östra ände föreställer Matteus, Markus, Petrus, Paulus och Johannes. Dessa utformades i Skottland och skänktes till kyrkan i slutfasen av byggnationen. Kyrkan tillägnades Andreas på dennes helgondag, den 30 november, 1857. En orgel med tio stämmor invigdes den 1 november 1862.

Domkapitel: Göteborg
Rådhusrätt: Göteborg

Övrigt

På grund av Engelska församlingens nära anknytning till British Factory såväl ekonomiskt som på grund av gemensamma medlemmar kommo församlingens äldre handlingar naturligt att ingå i British Factory's arkiv. Denna ursprungliga ordning har vid ordnandet och förtecknandet i landsarkivet av British Factory's och Engelska församlingens äldre arkivalier helt bibehållits. Till Engelska församlingens arkiv har blott förts den egentliga kyrkobokföringen samt församlingsmötesprotokoll och kassaböcker för kyrkan. För övriga äldre handlingar rörande Engelska församlingen hänvisas sålunda till förteckningen över British Factory's arkiv. Engelska församlingens arkivalier från och med 1800-talets senaste år förvaras hos Engelska församlingen.

arkiv

1 Factory

1698-
G1A
1733-
G2A

2 Kyrkoarkiv

1774-
C
1774-
E
1774-
F
1921-
HV
arkiv/göteborg.o.enfs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1