wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malmö.m.smh

Malmö (M) sjömanshus

Översikt

Malmö sjömanshus

Karta:
Arkiv: Malmö (M) sjömanshus
Länk: DDSS sjömän

Historik

1755-01-15
avlät Magistraten i Malmö en anhållan till kommerskollegium om tillåtelse att inrätta sjömanshus i staden. Framställningen bifölls 1755-03-06.
Kommerskollegii konstitutorial för de fyra av magistraten utsedda direktörerna i sjömanshusinrättningen inkom 14 juni samma år.
Verksamheten vid sjömanshuset kom igång redan under 1755.
Riktlinjerna för sjömanshuset återfinns främst i kofferdireglementets Art. VI och VII. Verksamheten förändrades under 1800-talets lopp genom en del nya författningar.
Kofferdireglementet av år 1748 upphävdes 1871-01-01 genom Kungl. Maj:ts nådiga reglemente för sjömanshusen i riket 1870-03-04 (SFS nr.16).
1871-03-10
fastställs distrikten för sjömanshusen genom Kungl. Maj:ts och kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr.10) .
Sjömanshuset i Malmö skulle omfatta städerna Malmö och Lund jämte Oxie och Bara härader samt Vellinge socken av Skytts härad, även Torna och Frosta härader.
Områdena närmast norr och söder därom lydde under sjömanshusen i Landskrona respektive Trelleborg (nyinrättad stapelstad 1867).
Mönstringsförordningen 1868 och sjömanshusreglementet 1870 avlöstes av Kungl. förordningen 1911-07-13 angående sjömanshusen samt sjöfolks på- och avmönstring.

Sjömanshusombudsmannen skulle hädanefter ej tillsättas av direktionen utan av kommerskollegium. Statsbidrag utgick från 1900 till sjömanshusens arbete för direkta statsändamål. Efter omorganisationen av sjömanshusen genom Kungl. kungörelsen 1939-06-09 (SFS nr.306) kom de statliga arbetsuppgifterna att än mera dominera. Antalet sjömanshus minskades från 47 till 30. Av de skånska var det endast Simrishamns sjömanshus som indrogs. Uppsikten över sjömanshusen övertogs av sjöfartsstyrelsen. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommitté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning om registrering och mönstring av sjömän, vilken trädde i kraft 1 juli samma år. Omorganisationen blev genomgripande. Sjömanshusen i bl.a. Kristianstad, Ystad och Trelleborg avvecklades och deras distrikt införlivades med de kvarvarande och sammanslagna Malmö och Landskrona resp. Helsingborgs och Karlshamns två sjömansdistrikt. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterade riksarkivet att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Men de efter 1961 års omorganisation kvarvarande sjömanshusen och tillkomna mönstringsförrättarna måste betraktas som statliga inrättningar och funktionärer och är därmed underkastade bestämmelserna i den nya arkivstadgan av år 1961. Kungl. Maj:t förordnade om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop. 1969:138, SU 161, rskr.352, regleringsbrev 1969-12-05). Vid utgången av detta år då sjömanshusen lades ned återstod endast 16 st, däribland sjömanshuset i Malmö.

Övrigt

Består av

plats/malmö.m.smh.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1