wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:malmö.m.rr

Malmö (M) rådhusrätt

Översikt

Malmö rådhusrätt och magistrat m.fl

Plats: Malmö (M) stad
Källa 01: SE/MSA/00811, sources/2630,
Källa 02: SE/MSA/01161, sources/2678,
Källa 03: SE/MSA/00533, sources/2678,
Källa 04: SE/MSA/00468, sources/4406,
Källa 05: SE/MSA/00005, sources/4416,
Källa 06: SE/MSA/00114, sources/4415,
Källa 07: SE/MSA/00301, sources/4417,
Källa 08: SE/MSA/00385, sources/5438,
Källa 09: SE/MSA/00594, sources/4413,
Källa 10: SE/MSA/00841, sources/4412,
Källa 11: SE/MSA/00866, sources/2659,
Källa 12: SE/MSA/00672, sources/4414,
Källa 13: SE/VaLA/03825/03/E VII BAA, sources/2664,
Kopia:

Historik

1503-1947
01. Rådhusrätten i Malmö 1
1948-1970
02. Rådhusrätten i Malmö 2
1420-1964
03. Magistraten i Malmö
1685-1849
04. Kämnärsrätten i Malmö
1666-1811
05. Accisrätten i Malmö
1577-1682
06. Bytinget i Malmö
1740-1846
07. Hall- och manufakturrätten i Malmö
1875-1970
08. Inskrivningsdomarna i Malmö
1658-1810
09. Landtullkammarens i Malmö arkiv
1697-1831
10. Sjötullrätten i Malmö
1780-1785
11. Slottsrätten i Malmö
1658-1961
12. Tullkammarens i Malmö arkiv
1621-1847
13. Städernas renoverade domböcker t o m 1847

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

-1500
Under medeltiden handlades stadens administration efter tyskt mönster av borgmästare och råd. I danska städer var den primära domstolen bytinget men även fogden, kungens man, hade troligen viss domsrätt. Rådet omnämns i Malmö första gången 1331 i samband med stadfästande av privilegier. I och med dess införande uppstod en ny rättsinstans, rådstuvurätten, senare kallad rådhusrätten. Ännu på 1500-talet var kompetensfördelningen mellan rådhusrätten och bytinget oklar. I praxis tycks rådhusrätten ha handlagt civila mål och bytinget brottmål, egendoms- och pantförskrivningsärenden. På 1500-talet vädjade man från bytinget till rådhusrätten och från rådhusrätten kunde man i Malmö liksom i en del andra danska städer överklaga direkt till kungens rättarting, s.k. landstingsrätt.
-1680
Det medeltida rådet, som hade bestått av stadens ledande köpmannaskikt, hade omhänderhaft all administration (magistratens föregångare). Arbetsuppgifterna cirkulerade bland rådmännen, typ kämnärsinstitutionen som hade hand om stadens räkenskaper.
1680-
Efter övergången till Sverige knöts administrationen fastare till kronan. Borgmästarna, från 1680-talet en politie- och en justitieborgmästare, tillsattes allt oftare efter generalguvernörens eller kungens beslut.
1682-
Bytinget ersattes med kämnärsrätt då svenska regeringen funnit att justitiemålens handläggning försenades på grund av att bytinget endast träffades en gång per vecka.
Fördelningen av mål mellan rådhusrätten och kämnärsrätten går ej helt att klarlägga före 1734 års lag då man ännu dömde efter stadslagens åldriga rådstuvubalk. De flesta civilmål tycks ha legat under rådhusrätten medan kämnärsrätten dömde i brottmål. I grova mål skedde dock endast rannsakningen i kämnärsrätten, varefter målet överläts till högre rätt.
1734-
I och med 1734 års lag klarnade kompetensfördelningen och rådhusrätten hade hand om civilmål och sjörätts- och växelsaker, mål angående lagfart, inteckning, uppbud, arv, testamente och förmynderskap, brottmål angående liv och ära. Den var dessutom överinstans till kämnärsrätten. Överinstans till rådhusrätten var Göta Hovrätt ända tills hovrätten över Skåne och Blekinge tillkom 1820. Uppsikten över domstolarna låg hos landshövdingen.
Förutom dessa domstolar fanns specialdomstolar som slottsrättens, accisrätten, sjötullrätten och hall- och manufakturrätten (se dessas arkiv).
-1831
Tullmålen upptogs i specialdomstol fram till 1831 och övergick sedan till rådhusrätten. 1842 tillkom en särskild avdelning av rådhusrätten som skulle behandla tullmål.
1850-
Kämnärsrätten avskaffades 1849 och 1850 inrättades en andra avdelning i rådhusrätten. Den särskilda tullmålsavdelningen ersattes av första avdelningen för civilmål medan andra avdelningen förutom tullmål också hade hand om brottmål.
1868-
Allt eftersom polisväsendet organiserades (fr.o.m. 1868 ny stadga) uppkom också behov av en dömande polisfunktion och 1874 inrättades en tredje avdelning på rådhusrätten som upptog polismål (polisdomstolen).
1911-
Med Kungl. brev 1911 fick rådhusrätten, magistraten och polisverket en ny stadga och polisdomstolen skildes från rådhusrätten och blev egen myndighet. I rådhusrätten handlade Första avdelningen a) tvistemål och ansökningsärenden rörande lagfarter, inteckningar, förlagsinteckningar, tomträtt, äktenskapsförord, förmynderskap, bouppteckningar, arv och testamenten, morgongåvor, lösöreköp, b) konkurs- och boskillnadsmål, c) ansökningar om aktiebolag, registrering av föreningars upplösning, tvister angående ägande- och besittningsrätt, hyres- och växelmål mm. Andra avdelningen handlade: handels-, dispasch och andra sjörättsmål, sjöförklaringar, brottmål efter lottning med trejde avdelningen och hälften av alla tvistemål som inte tillhörde särskild avdelning. På Tredje avdelningen ankom: tryckfrihetsmål, förhör i mål som anhängiggjorts i annan domstol, mål med häktade personer och hälften av tvistemålen m.m.
1948-
Fördelningen av mål förblev densamma fram till 1947. I och med den nya rättegångsbalkens ikraftträdande 1948 utökades antalet avdelningar från tre till fyra och avdelningarna indelades i rotlar. Polisdomstolen upphörde och infogades i tredje avdelningen, liksom lagsökningsdomaren (första avdelningen). Handlingar efter 1947 har förtecknats som separat arkivbildare, se Rådhusrätten i Malmö 2.

Tidigare har Magistratens handlingar ingått i Rådhusrättens arkiv, men dessa urskildes till egen arkivbildare vid ordnings- och förteckningsarbete 1954.

Övrigt

Arkiv

01 Rådhusrätt I

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1503-
AIaa
1817-
AIb
1768-
A2a
1683-
A2ca
1897-
A2cb
1607-
A2da
1680-
F1aa
1546-
F2a reg
1677-
F2b reg

02 Rådhusrätt II

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1948-
F1a reg

03 Magistrat

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1692-
A2a
1671-
B1a
1685-
C
1687-
C2
1420-
D1
1693-
D3a
1747-
D3b
1823-
D3c
1847-
D3d
1653-
D3e
1864-
D11d
1770-
D4
1353-
E1
1483-
E2a
1681-
E2b
1685-
E2c
1733-
E2e
1829-
F3b
1808-
F11
1550-
G1a
1604-
G2
1503-
Ö2
1353-
reg
1877-
död reg
1877-
vig reg

04 Kämnärsrätt

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1685-
A1a
1688-
A1b
1766-
B
1685-
C1
1687-
F1

05 Accisrätt

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1691-
AI
1730-
BI
1732-
EI
1691-
FI

06 Byting

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1577-
A1
1663-
A2

07 Hall- och manufakturrätt

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1749-
A1
1766-
B1
1753-
B3
1740-
D1
1754-
D2
1748-
E1
1735-
F1

08 Inskrivningsdomare

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

okänt
D1
1874-
D5
1876-
Ö1ba
1876-
Ö1ca

09 Landtullkammare

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1680-
E1

10 Sjötullrätt

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1708-
A1

11 Slottsrätt

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1780-
AI

12 Tullkammare

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1672-
B1
1661-
E1
1660-
G6

Göta Hovrätt 03

13 Advokatfiskalen

E VII BAA

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1668-
4171 (byting)
1677-
4172 (byting)
1689-
4173
osv
etc

se även

arkiv/malmö.m.rr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1